Estado-nación como estructura fallida

Vimos dun mundo onde o Estado-Nación era a fonte de poder e identidade, a fonte principal de xeración de benestar. Pero a estrutura chirría e xa non é suficiente para dotar de benestar ós individuos que a compoñen e responder ós desafíos da aldea global. Hai tempo que as súas fronteiras se quedaron pequenas.

A súa función é aínda necesaria, mais a súa configuración actual non. As alternativas son:

  • Inventar mecanismos que traten de reactivar o poder das estruturas pensadas territorialmente.

A miña posición é clara para os que ledes de forma habitual o blog: unha deconstrución creativa é necesaria, igual que outro mundo é posible, pero sin os dogmas conservacionistas dalgúns sectores antiglobis. Tratarei agora de argumentar por qué non é adecuada unha estratexia conservativa e temos que optar pola progresista.

A organización social actúa en dous planos:

  • Na creación de identidade
  • Na xeración de riqueza

Unha determinada estrutura social (os estados-feudais, os estados-nación, as comunidades nómadas, …) xurden nun contexto histórico dado debido a que son as organizacións óptimas para a función para a que foron creadas: crear o maior benestar posible para os individuos que a conforman.

Pero a identidade xa é global e o Estado-Nación non ten os medios para evitalo nin reinventarse. Tamén a xeración de riqueza se estrutura nun proceso alén das fronteiras territoriais.

Así, si entendemos que a identidade dos estados se construía principalmente a partir das dúas ferramentas seguintes..

  • os medios de comunicación
  • o sistema educativo

.. debemos plantexarnos qué ocorre nun mundo de micronichos, no que a información consumida por cada individuo xa non se basa nun menú estatal, senón global. Do modelo mass-media ó modelo mis-medios.

Pero tamén o sistema educativo (como último bastión da identidade) sufre as consecuencias do novo mundo: choques culturais e reformas apremiantes (máis alá do estéril debate sobre educación para a cidadanía). Debemos pensar cómo se configura a identidade nun mundo no que o modelo educativo mesmo se pon en dúbida e se debe adaptar a novas condicións alén das fronteiras estatais (por exemplo: proceso de Boloña).

A pregunta é .. ¿qué poder simbólico lle queda ó estado?

Xa non é posible configurar unha identidade nacional forte cando estudiamos parte das nosa carreira no extranxeiro e temos amigos de tódolos países; cando compramos produtos en Amazon que nos envían dende Norteamérica ou China; cando os nosos espacios de socialización xa non se entenden en relación ó territorio (messenger, correo-e, comunidades virtuais temáticas, …).

No tocante á creación de riqueza xa non queda moito que dicir. Simplemente o estado non ten o poder suficiente para mediar entre os conflitos de intereses público-privados e as relacións comerciais se realizan con persoas e empresas de múltiples territorios.

Por isto, a miña aposta é pola deconstrución creativa. E faise necesario seguir este debate: Das nacións ás redes.

Conectarse ós foros mundiais de debate

É unha idea manida que na Sociedade da Información o principal non é a túa situación xeográfica nin as economías de escala que permite a existencia dun gran país (de feito enaxénanse esas vantaxes fronte a flexibilidade do pequeno). O importante reside en conectarse ós fluxos mundiais de comercio, innovación e debate.

Nos últimos tempos, en Galicia, estanse a dar pasos interesantes neste sentido. O que vou a comentar é a iniciativa Pobre Mundo Rico, levada a cabo polo Clube Internacional de Prensa. Máis alá das necesarias críticas, é un proxecto que me gusta. Principalmente porque trata de achegar a Galicia debates sobre cooperación que non se están dando. Pero tamén porque non se limita a traer de fóra para que aprendamos. Tamén integra no seu interior a ponentes internos.

Por exemplo, no eido do enfoque de xénero as representantes de IND tiveron voz no evento (probablemente a ONGD galega que máis trate este tema) e no tocante a servicios básicos falou ESF (probablemente a ONGD galega que máis teña traballado este discurso).

Esta sinerxia entre axentes internos e externos é a precisa para que exista aprendizaxe mutuo, e non se quede a iniciativa nun “Benvido Mr. Marshall“. De tódolos xeitos, ten moitas cousas criticables.

Si ben é certo que non é éste o único foro deste estilo en Galicia. O ano pasado chamoume a atención o foro Os sentidos das culturas, polo que pasaron grandes pensadores. E en breve, tamén no marco do Consello da Cultura, realizarase o foro Medios de comunicación e identidade (vía NovosMedios). Éste último recolle algunhas das inquietudes nas que levaba tempo pensando (todo ahi que dicilo, a raíz do curso de verán organizado polo mesmo grupo de Novos Medios)… e creo que me vai dar a oportunidade de escribilas.

En la TechBusinessWeek: poder hacer cosas

En la TechBusiness Week, también estuvo presente Jesús Rubio, de la Dirección General de Telecomunicaciones y SI de la Junta de Extremadura.

Desde un principio explicó su experiencia como pioneros en utilizar el software libre en su comunidad y sus razones, que eran principalmente 2: costes y soberanía (algo de lo que ya llevamos tiempo hablando, aunque siempre imponga que te lo recuerden los protagonistas):

Además de eso, explicó diversas iniciativas:

De su ponencia rescato la explicación de la importancia del software libre (la transcripción que sigue no es literal):

En Extremadura, con la apuesta por el Software Libre nos dimos cuenta de nuestra realidad. Había personas que querían hacer cosas. Había personas que sabían hacer cosas. Pero esas personas no podían hacer cosas. Ahora, el modelo asociado al software libre les deja hacerlas.

Porque tener tan claro dónde encaja el modelo y decirlo con esa claridad es garantía de éxito.

En la TechBusiness Week: paradigmas disruptivos

Hoy he estado en la sesión matinal de la TechBusiness Week invitado por Javi Vázquez.

He llegado tarde a la presentación de Antoni Saldaña, por lo que no podría hacer un resumen explicativo. Sin embargo, la de Javi me la he visto entera y -a pesar de lo que él diga- me ha gustado el enfoque disruptivo que le ha dado.

Castells, cuando explica en qué consiste la novedad de la sociedad red y la era de la información respecto a lo anterior (sociedad industrial), utiliza el mismo concepto, aunque desde otras fuentes. En la obra de Himanen, La ética hacker y el espíritu de la era de la información [PDF], Castells escribe un epílogo sencillamente maravilloso donde expone las tesis de Khun sobre el cambio disruptivo.

Básicamente, el argumento que Khun desarrolla en su Estructura de las revoluciones científicas es que el paradigma científico normal es capaz de integrar en su interior pequeñas anomalías hasta que son tales las contradicciones a las que debe enfrentarse, que se da un salto cualitativo y emerge un nuevo paradigma científico.

Una vez explicado esto, Castells dice:

El proceso de transición histórica avanza con la absorción de las formas sociales precedentes por las nuevas y emergentes, de modo que las sociedades reales son considerablemente más confusas que los modelos que construimos con fines heurísticos.

¿Cómo sabemos que un paradigma dado (por ejemplo, el informacionalismo) es dominante respecto a otros (por ejemplo, el industrialismo)? La respuesta es sencilla: por su rendimiento superior en cuanto a acumulación de riqueza y poder.“

Y ésa es la clave de la charla de Javi Vázquez. Una vez asumido que el modelo propuesto por el software libre es disruptivo, la necesidad de abrazarlo como motor de riqueza es ineludible. Porque como hablamos hace algunos meses:

“Lo que estamos a defender es una sociedad basada en el conocimiento como actividad económica principal. Una sociedad que desarrolle su calidad de vida, su bienestar, alrededor de la explotación de ese conocimiento, de la innovación y la colaboración sobre él.

Y el software libre es una herramienta que, de forma natural, se integra con ese objetivo, se alinea con esa estrategia para alcanzarlo, porque responde a esa fórmula de colaboración y de trabajo.

No es una cuestión de defender el software libre, sino de defender una sociedad basada en el conocimiento.

Éso es exactamente lo que defendemos: poder hacer cosas, poder crear riqueza.

Hacia a Cósmica: comunicaciong e LIS

Dentro de apenas 12 horas saímos para a cósmica. Tratarei de axenciarme no bus un portátil para ir rematando os últimos retoques estéticos da presentación… pero mentres estou en Coruña dando os últimos retoques (e a piques de asistir á charla de Molinero sobre a “crise” hídrica). Simultáneamente, Fran dende Vigo descargando videos de YouTube e GVideo por si non tivésemos acceso a internet no albergue. Un plan B.

E niso estamos cando descubro este video de Olga, onde ela e Felipe explican en qué consiste o Laboratorio de Innovación Social. Xenial!

[gv data=”_PLbfdlkYQ8″ width=”425″ height=”350″][/gv]

Tipos de licencias de software (libre)

Para que un software se considere software libre debe cumplir las 4 condiciones de la Free Software Foundation (o, similarmente las 10 directrices de la Open Source Initiative). De cualquier otro modo, no lo será.

Pero en lo que respecta al licenciamento del mismo podemos destacar algunas diferencias con importantes consecuencias prácticas y filosóficas. Se pueden destacar 2 categorías principales de licencias libres:

  • Licencias Permisivas: permiten la creación de trabajos derivados cambiando las condiciones de la licencia (por ejemplo, coger el código y crear a partir de él un producto cerrado). Ejemplo: BSD.
En este punto emergen 2 preguntas principales y los debates que las siguen:
  • ¿Qué licencia es más libre? ¿La que garantiza la libertad a los usuarios en las sucesivas modificaciones (copyleft)? ¿O la que garantiza la libertad a los desarrolladores (que podrían así integrar y distribuir código con licencias libres y propietarias)?
  • ¿Cual es la mejor elección de cara a garantizar la existencia del procomún? ¿Podría con las licencias permisivas darse el problema de los free-riders (o la tragedia de los comunes) en el software?
Lo único que sabemos en la actualidad es que con la GPL (principal exponente de las robustas) se licencia el 65% de los proyectos de Freshmeat, y con la licencia BSD (como licencia permisiva principal) en torno al 6% (sumando bsd original y modificada). Y que a partir de código BSD se ha seguido desarrollando muchos proyectos libres desde hace 20 años.

Por ello, no es descabellado pensar que a pesar de existir la posibilidad de realizar proyectos cerrados a partir de licencias permisivas (y, como en un juego de suma cero, ello podría redundar en menoscabo del software libre), los incentivos para hacerlos abiertos son tales que -de momento- no tenemos el problema de los free riders en el mundo del software.

Para próximos posts (o como contribuciones vuestras a éste ;D) queda pendiente un análisis de los paquetes Debian con una y otra licencia, o incluso la cantidad de código licenciado con una y otra.

Transversalmente a estes 2 términos, se pueden analizar las licencias según sean o no compatibles entre sí. Nosotros, las analizaremos según sean o no compatibles con la GPL:

una licencia se considera GPL-compatible cuando no añade ninguna restricción adicional a las impuestas por ésta.

Como consecuencia práctica se tiene que el código con una licencia no compatible con la GPL, no puede integrarse con código GPL.

Tanto las licencias robustas como las permisivas pueden ser gpl-compatible (o no). Probablemente, uno de los casos más famosos es el de la licencia BSD. La BSD original, tenía como restricción adicional a la GPL que:

3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.

Aunque pueda parecer demasiado estricta la GPL-compatibilidad, no olvidemos que pretende ser una licencia, un mecanismo legal al que aferrarse. Por lo tanto, aceptar la anterior restricción suponía abrir legalmente la puerta a otras restricciones similares.

Siendo así, el código BSD no era GPL-compatible y no podía integrarse con ningún código de este tipo. Por ello se creó la licencia BSD modificada que elimina esta restricción, haciéndose de ese modo GPL-compatible (dando soporte legal a la integración con código GPL).

Con este post, espero haber aclarado el mapa de conceptos de licencias libres y su terminología.

Y como ejercicio final para comprobar lo que has aprendido, puedes intentar descubrir qué tipo de licencia tiene la distribución Jesúx 😉 .. y postearlo en los comentarios si lo deseas 😀

De aspectos legales

Luego de las primeras sesiones sobre historia y contexto del mundo libre, la pasada semana nos tocó una de aspectos legales. Esta vez nos acompañaron Gregorio Robles y Juanjo Amor (blog).

Aunque ya tenía nociones de los problemas clave que engendra un sistema de patentes que no funciona (resumen en español [PDF]) en la era digital y la economía de la información, me han servido las sesiones de trabajo para trasladar los conocimientos al caso específico del software. Y recobrar de alguna manera el espíritu free frente al únicamente open-source.

Como ejercicios prácticos hemos realizado un debate sobre la idoneidad de la GPL v3, analizamos la Cristian Software Public License (licencia de la distribución Jesux: “a new Linux distribution for Christian hackers” 😉 ) y el simulacro de 2 juicios.

La sesión del sábado fue la más divertida. Fue entonces cuando realizamos los juicios. En el primero (yo estaba como jurado) se trataba de defender o fiscalizar la validez de la frase:

La GPL es la única licencia de software libre de verdad porque garantiza no sólo la libertad actual sino también la futura.

Roberto y Pablo lo tenían difícil como defensores… y un apabullante 0-6 se impuso en contra de la frase (y sí, estábamos en clase de un máster en software libre aunque no os lo creáis :P). La lucha semántica fué determinante: la GPL no es la “única”. Nacho y Javier se impusieron con relativa facilidad. En posteriores iteraciones, modificamos la postulación de la frase y las posturas variaban, y seguíamos discutiendo los conceptos aprendidos durante las anteriores sesiones.

Ya en el segundo juicio, Andrés E. y yo mismo tuvimos que defender la validez de la frase:

“Hay que adaptar las licencias a las normativas nacionales para asegurar su validez legal.

Partimos de un 2-2-2 (a favor-indecisos-en contra).. y acabamos en un 3-1-2 que nos dió la victoria! .. aunque con las reservas oportunas. Adrián y Pedro fueron unos rivales difíciles de batir 😀

Al final, nos lo pasamos muy bien y aprendimos lo fundamental sobre los aspectos legislativos y sus implicaciones prácticas. Qué hay que tener en cuenta a la hora de evaluar las distintas licencias.

Así, con estas 2 sesiones presenciales que llevamos (y el trabajo on-line) tenemos cubierta una primera fase de contexto del movimiento. Las siguientes serán de aspectos técnicos y económicos.

Primera semana

Mañana empieza la segunda semana del máster en software libre y aún no he dicho nada de la primera 🙁 Aún aterrizando en Coruña y sin conexión en casa.. se hace difícil actualizar y resumir cuando uno apenas tiene tiempo para digerir debates y lecturas.

En un principio, Ismael Alfaro (de Caixanova) y Chema (de Igalia y coordinador del máster) hicieron las presentaciones de rigor. Sólo entonces pudimos escuchar a los ponentes del primer día.

Lo que puedo decir de momento es que la charla de Jesús Barahona (del grupo de investigación Libresoft) ha sido muy buena, no pude ni siquiera pestañear. Aquí la tenéis… pero lo realmente interesante es oir a Jesús contando:

Por otro lado Israel Herráiz (también de LibreSoft) nos ha contado (y así lo pudimos practicar) que las asignaturas se plantean como mini-proyectos y estaremos usando en todas ellas las herramientas básicas de la comunidad como sistemas de cvs, bugzilla, listas de correo, … aprender haciendo.

Durante las clases se habla en español (excepto cuando vengan los ponentes). El resto de interactuación (listas de correo, material, trabajos, …) trataremos de hacerla en inglés, puesto que es una buena forma de sacarle en polvo a la lengua franca en el mundillo del software libre.

Y como se trata de aprender también en comunidad y dejar libres los materiales.. a título personal me he propuesto 2 cosas:

Los etiquetaré con el tag “freeswmaster” para que sean de fácil acceso. Lo demás (artículos, debates, ponencias, …) trataré de resumirlo en el blog. Será éste un lugar donde condensar lo aprendido.

No sólo software

Hoxe comeza o máster en soft libre. E, logo de asentarme en Coruña, xa podo dicir que comeza tamén un novo ano para min. E Comeza forte. Co taller da cósmica sobre comunicación e o proxecto Comunicaciong. Pero principalmente polo traballo que suporá integrarme nunha comunidade de aprendices, de constructores de software. E ó redor desto xurde outro proxecto persoal: No sólo software, outro blog onde terán cabida aqueles post máis técnicos, onde tratarei de mostrar o día a día do traballo no máster. Pero non só iso.

Un ano duro e estimulante á vez. Esto promete.